תנאי שימוש באתר - נמל חיפה

כללי
חברת נמל חיפה בע"מ (להלן: "חנ"ח") מספקת את המידע בשירות מקוון זה ברשת האינטרנט (להלן: "השירות") בכפוף לתנאים הבאים:

  • המונח "חנ"ח" להלן משמעה, לרבות מנהליה, עובדיה, נציגיה ומי מטעמה.

  • המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

  • המונח "האתר" להלן, משמעו אתר האינטרנט של חנ"ח, לרבות כל פרסום, מידע או מסמך המופיע בו. 

טרם גלישה באתר, מתבקש המשתמש לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן.

כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף בנקבה במשמע, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד. כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון יחיד – אף ברבים במשמע.

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בעיון. השימוש בשירות מעיד על הסכמתך המלאה לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירות. 

סתירה ואי התאמה 
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל או של רשות הספנות והנמלים או של "חברת נמל" כהגדרתה בחוק רשות הספנות והנמלים, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אלו הנגזרות מדיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בין-לאומיות, בתכנים המופיעים בשירות זה, שייכות לחנ"ח. סימן המסחר "נמל חיפה" הינו קניינה הבלעדי של חנ"ח.

אין להעתיק העתקה מלאה ו/או חלקית, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן התוכן המוצג באתר זה לרבות כל מוספיו, אין לעשות שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו, איחסון בארכיון, תירגום, עריכה מחדש, ללא קבלת הסכמתה של חנ"ח מראש ובכתב.

כל זכויות היוצרים תהיינה קניינה של חנ"ח בלבד ואלו חולשות, בין השאר, על טקסט, עיצוב האתר, תמונותאיורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, קטעי אודיו, גרפיקה, קוד מחשב, תוכנה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא חנ"ח ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

המידע באתר 
השירות מוצע לציבור "כמות שהוא"  ("AS IS") ומשמש לידיעה כללית בלבד. חנ"ח אינה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו של כל מידע או נתון הנמצא באתר. המשתמש פוטר בזאת את חנ"ח מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן נזק או הפסד ישיר או עקיף אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרים אחרים ו/או באתרים אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות האתר. כמו כן, כל התמונות באתר הינן להמחשה בלבד. כל שימוש במידע ו/או בכל חלק ממנו, טעון בדיקת אימות, וההחלטה בעניין זה הינה של המשתמש ונעשה על אחריותו בלבד. אין לראות במידע משום המלצה או חוות דעת כלשהי.

מודעות הדרושים באתר כוללות מידע כללי בלבד בדבר המשרות המוצעות בחנ"ח מעת לעת, ואין בהן כדי להביא לקבלת מי מהפונים לעבודה או לשנות מהליכי המיון האיתור וההשמה הנעשים בחנ"ח. המודעות מופנות לשני המינים אף אם לא צוין בהן במפורש.  

מודעות בענייני מכרזים באתר כפופות לדיני המכרזים ולנוסח הקובע המופיע במסמכי המכרז, לרבות כל שינוי או עדכון להם, בו יש לעיין היטב. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנוסח המופיע באתר לבין הנוסח המופיע במסמכי המכרז, הנוסח המופיע במסמכי המכרז הוא הקובע.

אחריות
המשתמש פוטר בזאת את חנ"ח מאחריות, כאמור להלן.

  • חנ"ח לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם המופיע באתר ו/או עם השירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, חנ"ח לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, בפיצוי כלשהו, לרבות פיצוי בגין אבדן רווחים, לנזק הנגרם כתוצאה מהמידע באתר ו/או השירות ו/או השימוש בשירות ו/או אי יכולת להשתמש בשירות, לרבות מחיקה, היעלמות או אבדן של נתונים המצויים באתר וכיוצ"ב.

  • חנ"ח לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בגין תקלה או כשל שיפגעו בקבלת המידע ו/או הצגת המידע באתר, לרבות הנובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או בכל רשת אחרת הממומשקת לאתר.

  • חנ"ח לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה ישירה אועקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירותבאמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט.

  • חנ"ח איננה שולטת, אינה מפקחת, ולא תישא באחריות באופן כלשהו לתכנים שבבעלות צדדים שלישיים, הכלולים, (ככל שכלולים) במסגרת השירות ו/או האתר, ובכלל זה למידת מהימנותם ודיוקם. פרסום תכנים אלה במסגרת השירות אין בו כדי להוות הצעה, תמיכה, עידוד, הסכמה, תרומה או מתן חסות של חנ"ח לתכנים אלה.

  • חנ"ח אינה מתחייבת שהאתר ו/או השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפסקות או תקלות, ו/או יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית, קלקול, תקלה, כשל בתוכנה, בחומרה או בקווי תקשורת, וחנ"ח לא תהא אחראית לשום נזק ישיר או עקיף שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי עקב כך. 

  • חנ"ח לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא חנ"חבאחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.

  • חנ"ח משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר, עם זאת, קיים סיכון של חדירה למערכות חנ"ח, חשיפת מידע, חשיפת נתונים או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי חנ"ח ו/או לחדור למערכות האבטחה המגינות על האתר, או לסייע בפעולות כאמור במעשה או במחדל. חנ"ח תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שייגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיוצ"ב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חנ"ח לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

מובהר, כי אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע, אלא להוסיף על כל תנאי ו/או הסדר, בין כללי, ובין הנוגע לאחריות, החל לטובת חנ"ח על פי כל הסכם הקיים בין חנ"ח לבין המשתמש (ככל שקיים) ו/או הקיים לפי כל דין.

ידוע למשתמש, כי במהלך הזנת פרטים או נתונים במסגרת השירות ו/או האתר עלולים לחול שיבושים, טעויות לרבות אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס והקלדה. חנ"ח תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה, והמשתמש מסכים לפטור את חנ"ח מאחריות לכל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלה.

תוכן פוגעני 
המשתמש לא יעלה לאתר באופן כלשהו תוכן כלשהו שהינו פוגעני, גזעני, מאיים, אלים או מעודד לביצוע עבירות, בלתי מוסרי, מעליב, מטריד, שעלול לפגוע ברגשות הציבור, מזיק, מהווה לשון הרע, פוגע בצנעת הפרט או המפר דין כלשהו. 

כמו כן, המשתמש לא יעלה לאתר באופן כלשהו תוכן כלשהו הפוגע או מפר זכויות יוצרים או קניין רוחני של גורם כלשהו. 

המשתמש יהא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם לחנ"ח או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, וישפה את חנ"ח בגין כל חיוב או תשלום שחנ"ח תידרש לשלמו עקב נזק כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.

שימוש חוקי 
המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות שימוש אישי ולא מסחרי. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא להעביר אל האתר ו/או באמצעותו כל חומר שיש בו משום תוכן פוגעני כאמור לעיל, עבירה, עידוד התנהגות המהווה עבירה או המקימה חבות אזרחית או שיש בצידה הפרת חובה חקוקה כלשהי, או יצירת זהות כוזבת כדי להטעות.

שמירת סודיות
מידע אישי שנמסר לחנ"ח באמצעות שירות זהיישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

נוהל פנייה והודעה
בכל מקרה בו הינך סבור, כי תוכן שפורסם באתר הינו פוגעני / מפר זכות כלשהי לרבות זכויות קניין רוחני, או בכל מקרה של שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות חנ"ח, ניתן לפנות ישירות לחנ"ח בדואר אלקטרוני בהתאם לפרטים המופיעים באתר. בעת הפנייה יש לציין את כלל הפרטים הרלבנטיים, הפנייה לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עימך.

כללי 
חנ"ח רשאית לסרב להעניק למשתמש גישה לאתר ולשירות או לחלקים מהם, וכן להפסיק את הרשאת המשתמש להשתמש בשירות ו/או באתר או בכל חלק מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא התראה מוקדמת, ולמשתמש לא תהא כל טענה כנגדה. 

חנ"ח רשאית לעשות שימוש בפרטים / נתונים של המשתמש במסגרת הצטרפותו לשירות, לצרכים סטטיסטיים ובכפוף להוראות הדין.

ככל שהמשתמש הינו לקוח של חנ"ח בפועל או בכוח, המידע באתר וכן השימוש בו ובשירות כפופים לתנאים ספציפיים שבין הלקוח לבין חנ"ח (ככל שקיימים), ולהוראות כל דין, ובכלל זה, בין היתר, חוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד-2004 וכל חיקוק מכוחו, פקודת הנמלים, נוסח חדש, תשל"א-1971 והתקנות מכוחה, חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 וכל צו מכוחו, לרבות צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), התש"ע-2010.

חנ"ח שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את האתר, השירות, המידע, הפרסומים והקישורים הניתנים במסגרתם, ובכלל זה על ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה, שינוי מראה, היקפם וזמינותם של המידע והשירות, וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות, תפעולם, לרבות סגירתם, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי חנ"ח בגין ביצוע האמור.

חנ"ח רשאית לשנות ו/או לעדכן תנאי שימוש אלה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי למסור על כך הודעה מראש. כל שימוש באתר, לרבות במידע ובשירות יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו ו/או יעודכנו מעת לעת.

דין חל ומקום שיפוט 
הדין החל על השימוש באתר ובשירות, לרבות על תנאי שימוש אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירות ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד.

המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכל האמור לעיל ולמשתמש/גולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חנ"ח בנוגע לכך.