מבחן בטיחות דיגיטלי - נמל חיפה

מערכת הדרכות הבטיחות מיועדת לקהל המבקרים לרבות נהגים, לקוחות וספקים הבאים בשערי חברת נמל חיפה.

לפני תחילת המבדק- חובה לקרוא את הנחיות הבטיחות בנושא סיכונים בהמשך הדף.

 


הוראות בטיחות להתנהגות בתחום חברת נמל חיפה

ברוך הבא לנמל חיפה!

עם כניסתך לתחום חברת נמל חיפה הנך נחשף לסיכונים רבים מעצם פעילות ועיסוק הנמל ומהיותו שטח תפעולי.
פעילות הנמל כוללת מתן שירות פריקה וטעינה של מטענים לאוניות. הפעילות בתחום הנמל דינמית וכוללת סיכונים רבים לרבות הנפת מטענים כבדים, תנועת רכבי עבודה גדולים וכבדים כגון מלגזות, מנופים ומשאיות.
הכניסה, התנועה והמעבר בנמל מחייבים תיאום, הכרות עם הסיכונים בנמל והקפדה על זהירות מוגברת בכל עת ובכל מקום, כולל תנועה בנתיבי גישה היקפיים.
הנחיות אלו חלות על כל הגורמים הנכנסים לתחום הנמל לצורך עיסוקם ובכלל.

יש לקרוא ההנחיות הבטיחות שלהלן, ולאחר מכן לבצע את המבדק:

1. עם כניסתך לתחום חברת נמל חיפה הנך כפוף להוראות כל דין החל בתחומי חברת נמל חיפה, ובכלל זאת, ומבלי למצות, לפקודת התעבורה ותקנותיה, פקודת הבטיחות בעבודה והתקנות מכוחה, דיני רשות הספנות והנמלים, הוראות ונוהלי חברת נמל חיפה והוראות מנכ"ל חברת נמל חיפה או מי שהוסמך על-ידו. למען הסר ספק, הוראות מסמך זה באות להוסיף על הוראות כל דין או הסכם.
2. מודגש בזאת, כי התחייבותך לקיום הוראות הבטיחות המפורטות במסמך זה, הינו תנאי מהותי ויסודי בנכונותה של חברת נמל חיפה לאפשר את כניסתך לנמל. למען הסר ספק יובהר כי מנכ"ל חברת נמל חיפה יהיה רשאי לתת רישיון כניסה לנמל בהתניית תנאים נוספים על האמור במסמך זה, וכן יהיה רשאי לסרב לתתו, להתלותו, או לבטלו, לכלול בו תנאים, לרבות תנאים המגבילים את רשות הכניסה של בעל הרישיון לחלק מסוים של הנמל, ובכל עת לשנות את התנאים ולהוסיף עליהם.
3. אין בעצם נכונותה של חברת נמל חיפה לאפשר את כניסתך לתחום הנמל בכפוף לקיום הוראות הבטיחות כמפורט במסמך זה כדי לשחרר אותך מאחריותך על פי כל דין לכל מעשה או מחדל או כדי להטיל על חברת נמל חיפה אחריות כלשהי.
4. יש לשאת רישיון כניסה לחברת נמל חיפה בצמוד לתעודה מזהה – בעת שהייתך בתחום הנמל.
5. הכניסה לשטח התפעולי ושטחי אחסנת המכולות מסוכנת! הליכה, נסיעה או חניה בשטחים אלו אסורה פרט לגורמים הנדרשים לכך במסגרת תפקידם ולאחר קבלת תדריך על סיכונים בשטח התפעולי מטעם "מתאם הכניסה" או בלווי של גורם מורשה המכיר את הסיכונים בשטחי התפעול ובנמל בכלל.
6. הכניסה לשטחי התפעול בנמל בתאום עם מנהל השטח או האתר.
7. גורמים שתפקידם מחייב כניסה או הליכה בשטחי התפעול, ינועו במסלולים בטוחים תוך תשומת לב לפעילות כלים תפעוליים ובכלל. במקרה של חציית מסלול תפעולי, יתנו זכות קדימה לכלים התפעוליים.
8. יש לשמור על מרחק בטוח מתנועת כלים תפעוליים, מטענים ופעילות תפעולית נמלית.
9. אסור לעבור או לעמוד מתחת למטען מורם.
10. גורמי חוץ לרבות קבלנים, חברות העוסקות במתן שירותים לאניות/ספקי שירותים לאוניות, בעלי מקצוע וסוכני אוניה או מי מטעמם הנדרשים לבצע פעילות בתחום חברת נמל חיפה או באוניות העוגנות בו, בהסכם התקשרות או שאינם בהסכם התקשרות עם חברת נמל חיפה, נדרשים לעמוד בכל דרישות תקנות הבטיחות לרבות חובת הדרכת עובדים לגבי הסיכונים בעבודתם ובהתאם למפורט בנספח ב' וקבלת אישור בטיחות להעסקה/פעילות גורמי חוץ בחברת נמל חיפה בהתאם (נספח ח').
הערה: חתימה על נספחי בטיחות והעברת כל המסמכים הנדרשים, הינם תנאי לקבלת היתר להעסקה פעילות גורמי חוץ בחברת נמל חיפה.
11. אין להעסיק בעבודה אדם שגילו מתחת ל- 18 שנה.
12. בעת השהייה בשטחי התפעול ובאניות, חלה חובה להשתמש בציוד מגן אישי כקבוע בדין לרבות בגדי מגן, נעלי בטיחות, כובע מגן ואפוד זוהר – כציוד מגן אישי בסיסי חובה וציוד נוסף כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997 בהתאם לאופי הפעילות המבוצעת.
13. יש להקפיד להימנע מלהתקרב לקו המים, רציפים, אזורי עגינת אוניות וחבלי קשירת אניות שלא לצורך אלה כאשר אם נדרש לביצוע פעולה ישירה הקשורה לעבודה ולאחר קבלת תדריך להכרת הסיכונים באזורים אלו.
14. הבערת אש בתחום חברת נמל חיפה מותנת בקבלת היתר מראש ובכתב מצוות חירום ובטיחות בחברת נמל חיפה.
15. אין להשתמש בכל ציוד ואמצעים של חברת נמל חיפה ללא אישור בכתב ממנכ"ל חברת נמל חיפה או בא כוחו.
16. נהיגה בכלי רכב או הפעלת ציוד מכאני הנדסי בתחום חברת נמל חיפה ע"י בעל רישיון נהיגה או היתר הפעלה מתאים על פי חוק.
17. אין להשאיר כלי רכב, ציוד, כלי עבודה וכל פריט אחר על פסי הרכבת, פסי הנסיעה של העגורנים, תעלות/כבלי הזנת החשמל לעגורנים ובתחום המסומן ו/או לפחות 2 מטר מהם.
18. אין לחסום דרכי גישה למעברי חירום, למתקני כיבוי אש, ללוחות חשמל ולרציפים.
19. יש להישמע להוראות התמרורים וסימני הדרך ולהוראות השלטים המוצבים בתחום הנמל.
20. מהירות נסיעה ברציפים, אזורי אחסנה ובמסופי המכולות לא תעלה על 30 קמ"ש ובכבישים ההיקפים לא תעלה על 50 קמ"ש בהתאם לתנאי השטח.
21. חניית כלי רכב, משאיות ועגלות במגרשים המותרים לחנייה למשך מינימום הזמן הנדרש בלבד, ובכל מקרה לא יותר מ-12 שעות, אלא אם כן נתקבל לכך אישור מראש של הממונה על הביטחון בנמל.
22. התחברות לחשמל או למקור מים בנמל, באישור בכתב ומראש, ממהנדס החשמל או מהנדס הבינוי בהתאמה.
23. בכל מקרה בו נגרם נזק לציוד או למתקן של הנמל, יש לדווח על כך מידית לממונה הבטיחות/צוות החירום/מוקד אבטחה.
24. אין לעבור מתחת לקרונות רכבת או בניהם.
25. יש לשמור על ניקיון הנמל.
26. הכניסה למי בריכת הנמל אסורה.
27. חל איסור דייג בנמל.
28. אין להפריע בשום צורה ואופן למהלך העבודה התפעולית השוטפת בנמל, ולהישמע להוראות הממונים בשטחי העבודה
29. במקרה של אירוע חירום עם חומרים מסוכנים שריפה או תאונה או במקרה של זיהום ים או סביבה, יש להודיע מידית למוקד הביטחון בנמל בטלפון 04-8518442.