הצהרת קריאת הוראות בטיחות - נמל חיפה

ברוך הבא לנמל חיפה !

עם כניסתך לתחום חברת נמל חיפה (להלן: "חנ"ח") הנך נחשף לסיכונים רבים מעצם פעילות ועיסוק הנמל והיותו שטח תפעולי. הפעילות בתחום חנ"ח דינמית וכוללת סיכונים רבים, לרבות הנפת מטענים כבדים, תנועת רכבי עבודה גדולים וכבדים כגון מלגזות, מנופים ומשאיות.

הכניסה, התנועה והמעבר בתחום חנ"ח מחייבים הכרות עם הסיכונים בנמל והקפדה על זהירות מוגברת בכל עת ובכל מקום, כולל תנועה בנתיבי גישה היקפיים. הנחיות אלו חלות על כל הגורמים הנכנסים לתחום חנ"ח לצורך עיסוקם ובכלל.

יש לקרוא ההנחיות שלהלן ולהקפיד לפעול על פיהן.

 1. עם כניסתך לתחום חנ"ח הנך כפוף להוראות כל דין החל בתחומי חנ"ח, ובכלל זאת, ומבלי למצות, לפקודת התעבורה ותקנותיה, פקודת הבטיחות בעבודה והתקנות מכוחה, דיני רשות הספנות והנמלים, הוראות ונוהלי חנ"ח והוראות מנכ"ל חנ"ח או מי שהוסמך על-ידו. למען הסר ספק, הוראות מסמך זה באות להוסיף על הוראות כל דין או הסכם.
 2. מודגש בזאת, כי התחייבותך לקיום הוראות הבטיחות המפורטות במסמך זה, הינו תנאי מהותי ויסודי בנכונותה של חנ"ח לאפשר את כניסתך לתחום חנ"ח. למען הסר ספק יובהר כי מנכ"ל חנ"ח יהיה רשאי לתת רישיון כניסה לתחום חנ"ח בהתניית תנאים נוספים על האמור במסמך זה, וכן יהיה רשאי לסרב לתתו, להתלותו, או לבטלו, לכלול בו תנאים, לרבות תנאים המגבילים את רשות הכניסה של בעל הרישיון לחלק מסוים של חנ"ח, ובכל עת לשנות את התנאים ולהוסיף עליהם.
 3. אין בעצם נכונותה של חנ"ח לאפשר את כניסתך לתחומה בכפוף לקיום הוראות הבטיחות כמפורט במסמך זה כדי לשחרר אותך מאחריותך על פי כל דין לכל מעשה או מחדל או כדי להטיל על חנ"ח אחריות כלשהי.
 4. בעת שהייתך בתחום חנ"ח יש לשאת רישיון כניסה לחנ"ח בצמוד לתעודה מזהה.
 5. הכניסה לשטח התפעולי ושטחי אחסנת המכולות מסוכנת! הליכה, נסיעה או חניה בשטחים אלו אסורה פרט לגורמים הנדרשים לכך במסגרת תפקידם ומותנת בלווי של גורם מורשה המכיר את הסיכונים בשטחי חנ"ח.
 6. התנועה בשטחי התפעול תעשה במסלולים בטוחים תוך תשומת לב ושמירת מרחק מפעילות תפעולית ובכלל. בעת חציית מסלול תפעולי, תינתן זכות קדימה לכלים התפעוליים.
 7. אסור לעבור או לעמוד מתחת למטען מורם.
 8. בעת השהייה בשטחי התפעול ובאניות, הנך נדרש להשתמש בציוד מגן אישי – נעלי בטיחות, קסדת מגן ואפוד זוהר.
 9. הבערת אש בתחום חנ"ח מותנת בקבלת היתר מראש ובכתב מצוות חירום ובטיחות בחנ"ח.
 10. אין להשתמש בכל ציוד ואמצעים של חנ"ח ללא אישור בכתב ממנכ"ל חנ"ח או בא כוחו.
 11. נהיגה בכלי רכב או הפעלת ציוד מכאני הנדסי בתחום חנ"ח מותרת רק לבעל רישיון או היתר הפעלה מתאים על פי חוק.
 12. אין להשאיר כלי רכב, ציוד, כלי עבודה וכל פריט אחר על פסי הרכבת, פסי הנסיעה של העגורנים, תעלות/כבלי הזנת החשמל לעגורנים ובתחום המסומן ו/או לפחות 2 מטר מהם.
 13. אין לחסום דרכי גישה למעברי חירום, למתקני כיבוי אש, ללוחות חשמל ולרציפים.
 14. יש להישמע להוראות התמרורים וסימני הדרך ולהוראות השלטים המוצבים בתחום חנ"ח.
 15. מהירות נסיעה בשטחי התפעול לא תעלה על 30 קמ"ש ובכבישים ההיקפים לא תעלה על 50 קמ"ש.
 16. חניית כלי רכב במגרשים המורשים מיועדת לחנייה למשך מינימום הזמן הנדרש בלבד.
 17. יש להימנע מלהתקרב לקו המים שלא לצורך. הכניסה למי בריכת הנמל אסורה כמו כן, חל איסור דייג.
 18. שמור על ניקיון.
 19. בעת ביצוע פעילות בתחום חנ"ח, יש לפעול בהתאם למפורט במסמך "הוראות בטיחות לביצוע פעילות ועבודות בתחום חנ"ח", כמו כן נדרש לקבל היתר בטיחות לביצוע פעילות מאת ממונה הבטיחות של חנ"ח ולתאם עם "אחראי השטח" בו מתקיימת הפעילות.
 20. במקרה של אירוע חירום, תאונה או נזק לרכוש חנ"ח, יש להודיע מידית למוקד הביטחון בנמל בטלפון 04-8518442.
 21. יש להישמע להוראות הממונים בשטחי העבודה. אין להפריע למהלך העבודה התפעולית בנמל.

להלן דגשים נוספים למבקש אישור כניסה לנמל

 1. גורם חוץ/מבקר המזדמן לנמל, יישמע להוראות יחידת הביטחון מהגעתו לשער ועד צאתו מהנמל.
 2. חל איסור חניה בשטח הנמל לתקופה שמעבר לשעות הביקור.
 3. חל איסור כניסה לצרכי דייג בנמל.
 4. חל איסור כניסה לצורך חציית הנמל.
 5. כניסת קטינים לנמל (מתחת לגיל 16) מחויבת באישור מיוחד ממשרד מנהל הביטחון.
 6. חל איסור כניסה לשטחים התפעוליים בנמל.
 7. חל איסור על צילום בשטח הנמל.
 8. כניסת גורם חוץ/מבקר מזדמן ושהותו בנמל, הינה באחריותו של המאשר.
 9. אישור כניסה לנמל מחייב בין היתר מעבר בידוק בטחוני בשער.