אירועים בנמל - נמל חיפה

הקוד האתי

 

חברת נמל חיפה דוגלת בתרבות ארגונית ועסקית ראויה של עובדיה

ומנהליה ונושאי משרה בה בעת מילוי תפקידם. זו חיונית לביסוס ערכים של אמון יושרה ואמינות במישור היחסים שבין העובדים והנהלת החברה וביחסים שבין חברת נמל חיפה ללקוחותיה ולספקיה. ערכים אלה אף חיוניים להשגת יעדיה של חברת נמל חיפה כחברה עסקית הפועלת בתנאי תחרות ולשם השאת רווחיה, כחברה השואפת להוביל מצויינות חדשנות ומקצועיות בתחומי השירותים בהם היא עוסקת.
 בקוד האתי קובץ של עקרונות מנחים המיועדים להביא ליצירה ולקיום תרבות ארגונית ערכית נאותה. חברת נמל חיפה מנהלת את עסקיה, כלפי פנים וכלפי חוץ בהתאם לעקרונות המובאים לעיל, מתוך תפיסה שציות לעקרונות הנ"ל משקף ויתרום לביסוסה

  כחברה אמינה מקצועית ומובילה בתחומה.


של עובדיה

חברת נמל חיפה דוגלת בתרבות ארגונית ועסקית ראויה 

ומנהליה ונושאי משרה בה בעת מילוי תפקידם. זו חיונית לביסוס ערכים של אמון יושרה ואמינות במישור היחסים שבין העובדים והנהלת החברה וביחסים שבין חברת נמל חיפה ללקוחותיה ולספקיה. ערכים אלה אף חיוניים להשגת יעדיה של חברת נמל חיפה כחברה עסקית הפועלת בתנאי תחרות ולשם השאת רווחיה, כחברה השואפת להוביל מצויינות חדשנות ומקצועיות בתחומי השירותים בהם היא עוסקת.
 בקוד האתי קובץ של עקרונות מנחים המיועדים להביא ליצירה ולקיום תרבות ארגונית ערכית נאותה. חברת נמל חיפה מנהלת את עסקיה, כלפי פנים וכלפי חוץ בהתאם לעקרונות המובאים לעיל, מתוך תפיסה שציות לעקרונות הנ"ל משקף ויתרום לביסוסה

  כחברה אמינה מקצועית ומובילה בתחומה.

הקוד האתי

 

חברת נמל חיפה דוגלת בתרבות ארגונית ועסקית ראויה של עובדיה

ומנהליה ונושאי משרה בה בעת מילוי תפקידם. זו חיונית לביסוס ערכים של אמון יושרה ואמינות במישור היחסים שבין העובדים והנהלת החברה וביחסים שבין חברת נמל חיפה ללקוחותיה ולספקיה. ערכים אלה אף חיוניים להשגת יעדיה של חברת נמל חיפה כחברה עסקית הפועלת בתנאי תחרות ולשם השאת רווחיה, כחברה השואפת להוביל מצויינות חדשנות ומקצועיות בתחומי השירותים בהם היא עוסקת.
 בקוד האתי קובץ של עקרונות מנחים המיועדים להביא ליצירה ולקיום תרבות ארגונית ערכית נאותה. חברת נמל חיפה מנהלת את עסקיה, כלפי פנים וכלפי חוץ בהתאם לעקרונות המובאים לעיל, מתוך תפיסה שציות לעקרונות הנ"ל משקף ויתרום לביסוסה

 

  כחברה אמינה מקצועית ומובילה בתחומה.