Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
9/19 - סמנכ"ל משאבים - עדכון מיום 4.4.2019
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
02/04/2019 תאריך פרסום
29/04/2019 23:59 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

היחידה: חטיבת משאבים
העסקה בחוזה אישי

1. תיאור התפקיד
ניהול כלל מערך משאבי אנוש בחברה לרבות תחום יחסי העבודה, מנהל וארגון, גיוס עובדים, הדרכה, שירותי רווחה, תרבות, משק ושכר.

2. דרישות התפקיד     
2.1. תנאי סף:
* תואר אקדמי ראשון לפחות באחד מהתחומים הבאים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, לימודי עבודה, התנהגות ארגונית, הנדסת תעשינה וניהול, משפטים, מנהל עסקים, מנהל ומדיניות ציבורית.
* ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות במהלך 10 השנים האחרונות בניהול מערך משאבי אנוש בארגון המונה 200 עובדים לפחות, הכולל לפחות 3 מהתחומים שיפורטו להלן: גיוס, הדרכה, פיתוח ארגוני, שכר ותגמולים, רווחה, תקינה, פרישה, יחסי עבודה.
* ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול צוות עובדי משאבי אנוש, העוסקים לפחות ב-3 מהתחומים לעיל.
* ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול מו"מ.

2.2. דרישות וכישורים נוספים:
* יכולת ניהולית גבוהה ומוכחת וכישורים בין אישיים מצוינים.
* כושר ניהול משא ומתן מול הגורמים הרלוונטיים בתפקיד בתנאי לחץ.
* ראייה רחבה ואסטרטגית ויכולת הובלת תהליכי שינוי בארגון.
* נכונות לעבודה מאומצת בתנאי לחץ וזמן, כולל מעבר לשעות המקובלות.
* כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.

2.3. עדיפות תינתן לבעלי:
* תואר שני במקצועות הבאים: סוציולוגיה, מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה, משאבי אנוש, לימודי עבודה, כלכלה, משפטים, מינהל עסקים, תעשיה וניהול.
* ניסיון העולה על 5 שנים בניהול מערך משאבי אנוש בארגון המונה 200 עובדים לפחות, הכולל עבודה שוטפת מול נציגות העובדים (וועדי עובדים וארגון עובדים) וגיבוש הסכמי עבודה.
* ניסיון מוכח ומשמעותי בתחומי ארגון והפעלת שיטות תמריץ להעלאת פריון והתייעלות.
* ניסיון ברה-ארגון.

3. אומדן שכר (משוער):
כ 35,000 ₪ עד 39,500 ₪  (ברוטו) לחודש לא כולל תשלומים חד פעמיים שנתיים.

4. הערות:
א. פניות מטעם מועמדים שלא עומדים בדרישות המשרה ו/או לא יעבירו את כל המסמכים כנדרש, לא תטופלנה.
ב. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו של מועמד, ובכלל זה מועמד אשר מסר פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים (מקום בו נדרשים פרטים מלאים).
ג. החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל כל מועמדות או לבטל את הליך המכרז או לצאת בכל הליך אחר שעניינו דרישה למשרה זו.
ד. לחברה שמורה הזכות לשנות מעת לעת את תיאור התפקיד לעיל, להוסיף או לגרוע ממנו מטלות.
ה. המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
ו. לנוכח מהות התפקיד בחטיבת משאבים, ולאור הוראות תקנות רשות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה – 2005, בשים לב בפרט, להגדרת "קשרי עבודה" ולקבוע בתקנה 4 לתקנות בעניין יחסי כפיפות, ניגוד עניינים וקשרי עבודה, רשאית החברה שלא לקבל לעבודה או לדחות את מועמדות מועמד/ת שיש לו קרובי משפחה בחברה, והכל בהתאם להוראות התקנות לעיל.
ז. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו של מועמד כלשהו, מחמת ניגוד עניינים ו/או ככל שקיים יסוד סביר לחשש לניגוד עניינים בינו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
ח. המועמדים המתאימים יחויבו במבדק התאמה במכון השמה בתל אביב ובדיקה ביטחונית. ככל שלא יתקבלו תוצאות הבידוק הביטחוני של המועמד/ת הזוכה תוך פרק זמן של שישה שבועות מיום הגשת הבקשה למשרד הקב"ט בחברה, ועדת המכרזים תשקול את זכייתו של המועמד בשנית.
ט. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בסמכותה ע"פ דין לעיין בר.פ. של מועמדים במכרז.
י. החברה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בתוצאות מבדקי ההתאמה, שנערכו ע"י מועמדים במכרז במהלך תקופה של 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד עריכת המבדקים, הכול באופן כפי שתמצא החברה לנכון, ובכלל זה, לעשות שימוש מלא או חלקי בתוצאות אותם מבדקים כאמור.
יא. החברה תשלח למועמדים שישתתפו באופן פעיל בהליכי המיון, הודעות בדבר התקדמות הליכי המיון ותוצאותיהם, בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב – 2002.
יב. על המועמדים להיות זמינים לשם השתתפות בהליכי המיון. ככל שהמועמד לא יהיה זמין להשתתפות בהליכי המיון לתקופה העולה על שבועיים ממועד הזימון לאחד משלבי המכרז, תיפסל מועמדותו.
יג. החברה שומרת את המידע אשר יומצא על ידי מועמד כלשהו למשרה המוצעת, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, ולפי כל דין.

5. מסמכים אותם יש לצרף:
א. קורות חיים הכוללים פירוט בדבר ניסיון מקצועי רלוונטי, הדרכות, הכשרות והשכלה.
ב. צילום תעודות השכלה והכשרה.
ג. על המועמד/ת למלא ולחתום על טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברת נמל חיפה בע"מ וטופס הצהרה בדבר קשר או זיקה. ניתן להוריד את הטפסים באתר הבית של החברה: http://www.haifaport.co.il.

את המסמכים יש לשלוח למכון "אדם מילא" עד לתאריך 29.4.2019 בשעה 23:59 בקישור
https://pelicancv.co.il/Main.aspx?ID=ha+EjN6mFMc
את קורות החיים יש לצרף בקובץ בפורמט WORD בלבד.
לא תתאפשר הגשת מועמדות באמצעות הפקס.
על המועמד/ת מוטלת האחריות לבדוק את קבלת המסמכים
בטלפון 04-8502220 שלוחה 517 או במייל: Haifa-port@adam-milo.co.il.
בקשות שתישלחנה לאחר התאריך האמור, לא תובאנה בחשבון.

 

 

קבצים מצורפיםהצהרה בדבר קשר או זיקה - מכרז סמנכ"ל משאבים 2019
הצהרת קרובי משפחה 15.6.16
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שני, י"ד בסיון תשע"ט
17 יוני 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE