Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
6/19 - חשמלאי/ת ציוד נייד
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
28/03/2019 תאריך פרסום
17/04/2019 23:59 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

היחידה: אגף ציוד ותחזוקה
העסקה בהסכם קיבוצי

1. תיאור התפקיד
* ביצוע ביקורות ובדיקות לציוד במסגרת שגרות אחזקה.
* אבחון תקלות, איתור הסיבות לכך וביצוע תיקונים בהתאם.
* שימוש בספרות מקצועית כולל בשפה האנגלית לאיתור ותיקון תקלות.
* העבודה במשמרות כולל ימי ו'.

2. דרישות התפקיד     
2.1. תנאי סף:
* בעל הסמכה מקצועית בחשמל רכב סוג 2 מטעם משרד העבודה או בעל דיפלומה של הנדסאי רכב או חשמלאי שלב 12 בדירוג המקצועות הצבאיים.
* ניסיון של 3 שנים לפחות במהלך 5 שנים אחרונות בתחזוקה ותיקון של מערכות חשמל ברכב.
* רישיון נהיגה (B לפחות) בתוקף.

2.2. דרישות וכישורים נוספים:
* שליטה מלאה בעברית וידיעת השפה האנגלית, כולל אנגלית טכנית.
* ידע בקריאת ספרות טכנית ותרשימים חשמליים.
* ניסיון בדיאגנוסטיקה.
* התאמה רפואית לדרישות התפקיד.
* עמידה במבחן מקצועי מעשי, מבדק התאמה במכון השמה וראיון בפני ועדת קבלה.

2.3. עדיפות תינתן ל-:
* בעלי ניסיון מעל שנה ב-5 שנים אחרונות בתחזוקה ותיקון של מערכות חשמל בציוד מכני הנדסי ו/או מלגזות.
* בעלי הסמכה לניהול מוסך.
* בני העדה האתיופית.

3. אומדן שכר (משוער):
כ- 9,500 ₪ ברוטו לחודש, לא כולל: גמול שעות נוספות (עפ"י צרכי העבודה) תשלומים שנתיים חד פעמיים (הבראה, ביגוד וכיו"ב) .

4. הערות:
א. פניות מטעם מועמדים שלא עומדים בדרישות המשרה ו/או לא יעבירו את כל המסמכים כנדרש, לא תטופלנה.
ב. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו של מועמד, ובכלל זה מועמד אשר מסר פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים (מקום בו נדרשים פרטים מלאים).
ג. החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל כל מועמדות או לבטל את הליך המכרז או לצאת בכל הליך אחר שעניינו דרישה למשרה זו.
ד. לחברה שמורה הזכות לשנות מעת לעת את תיאור התפקיד לעיל, להוסיף או לגרוע ממנו מטלות.
ה. המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
ו. בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה – 2005, לא תישקל מועמדותו של מועמד אשר העסקתו תגרום ליחסי כפיפות ישירים ו/או עקיפים ו/או לקשרי עבודה כמשמעותם בתקנות לעיל, עם קרובי משפחה המועסקים בחברה או במקרה בו ההעסקה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים בשל קרבת המשפחה כאמור.
ז. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו של מועמד כלשהו, מחמת ניגוד עניינים ו/או ככל שקיים יסוד סביר לחשש לניגוד עניינים בינו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
ח. המועמדים המתאימים יחויבו במבחן מקצועי מעשי, מבדק התאמה, בדיקות רפואיות ובדיקה ביטחונית. ככל שלא יתקבלו תוצאות הבידוק הביטחוני של המועמד/ת הזוכה תוך פרק זמן של שישה שבועות מיום הגשת הבקשה למשרד הקב"ט בחברה, ועדת המכרזים תשקול את זכייתו של המועמד בשנית.
ט. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בסמכותה ע"פ דין לעיין בר.פ. של מועמדים במכרז.
י. החברה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בתוצאות מבדקי ההתאמה,  שנערכו ע"י מועמדים במכרז במהלך תקופה של 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד עריכת המבדקים, הכול באופן כפי שתמצא החברה לנכון, ובכלל זה, לעשות שימוש מלא או חלקי בתוצאות אותם מבדקים כאמור.
יא. החברה תשלח למועמדים שישתתפו באופן פעיל בהליכי המיון, הודעות בדבר התקדמות הליכי המיון ותוצאותיהם, בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב – 2002.
יב. על המועמדים להיות זמינים לשם השתתפות בהליכי המיון. ככל שהמועמד לא יהיה זמין להשתתפות בהליכי המיון לתקופה העולה על שבועיים ממועד הזימון לאחד משלבי המכרז, תיפסל מועמדותו.
יג. החברה שומרת את המידע אשר יומצא על ידי מועמד כלשהו למשרה המוצעת, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, ולפי כל דין.

5. מסמכים אותם יש לצרף:
א. קורות חיים הכוללים פירוט בדבר ניסיון מקצועי רלוונטי, הדרכות, הכשרות והשכלה.
ב. צילום תעודות השכלה והכשרה.
ג. על המועמד/ת למלא ולחתום על טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברת נמל חיפה בע"מ, ניתן להוריד את הטפסים באתר הבית של החברה: http://www.haifaport.co.il.
את המסמכים יש לשלוח למכון "אדם מילא" עד לתאריך 17.4.2019 בשעה 23:59,
בקישור: https://pelicancv.co.il/Main.aspx?ID=MxucAvq7WWI#stay
את קורות החיים יש לצרף בקובץ בפורמט WORD בלבד.
לא תתאפשר הגשת מועמדות באמצעות הפקס.
על המועמד/ת מוטלת האחריות לבדוק את קבלת המסמכים
בטלפון 04-8502220 שלוחה 506 או במייל: Haifa-port@adam-milo.co.il.
בקשות שתישלחנה לאחר התאריך האמור, לא תובאנה בחשבון.

 

 

 

קבצים מצורפיםהצהרת קרובי משפחה 15.6.16
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום שני, י"ד בסיון תשע"ט
17 יוני 2019
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE