Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
17/17 - ראש/ת אגף משאבי אנוש
המכרז סגור ולא ניתן לשלוח הצעות/להגיש מועמדות
01/12/2017 תאריך פרסום
24/12/2017 23:59 תאריך אחרון להגשת
הצעות/מועמדות

ראש/ת אגף משאבי אנוש (17 / 17)

היחידה: אגף משאבי אנוש
העסקה בחוזה אישי

1. דרישות המשרה (תנאי סף):
1.1 השכלה:
* בעל תואר אקדמי ראשון ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
1.2 ניסיון מקצועי:
* ניסיון ניהולי של 5 שנים לפחות ב-10 שנים אחרונות בתחום משאבי אנוש.
* ניסיון בתחום משפט העבודה הקיבוצי ועבודה מול ועדים / איגודים מקצועיים.
* ניסיון של 3 שנים לפחות בהובלת מו"מ במישור הקיבוצי.

2. דרישות נוספות:
* שליטה מצוינת בעברית ובאנגלית.
* תודעת שירות גבוהה.
* יכולת הנעת עובדים.
* עמידה בלחצים.
* זמינות גבוהה.
* מזג נוח ויכולת בינאישית גבוהה מאוד.
* יכולת ניסוח הסכמים והבנות.
* המועמד/ת י/תעמוד במבחני התאמה וועדת איתור.

3. עדיפות תינתן ל-:
* בעלי תואר בפסיכולוגיה / כלכלה / מינהל עסקים / ניהול / משפטים / הנדסת תעשיה וניהול / משאבי אנוש / שרותי אנוש.
* בעלי ניסיון ניהולי בעבודה בגופים ציבוריים / חברות ציבוריות גדולות (90 עובדים לפחות).
* בעלי ניסיון בהובלת מו"מ בגופים ציבוריים / חברות ציבוריות.
* בעלי ידע של הנחיות וכללי רשות החברות הממשלתיות בתחום משאבי אנוש.

4. הערות:
א. פניות מטעם מועמדים שלא עומדים בדרישות המשרה ו/או לא יעבירו את כל המסמכים כנדרש, לא תטופלנה.
ב. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו של מועמד, ובכלל זה מועמד אשר מסר פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים (מקום בו נדרשים פרטים מלאים).
ג. החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל כל מועמדות או לבטל את הליך המכרז או לצאת בכל הליך אחר שעניינו דרישה למשרה זו.
ד. לחברה שמורה הזכות לשנות מעת לעת את תיאור התפקיד לעיל, להוסיף או לגרוע ממנו מטלות.
ה. המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
ו. לנוכח מהות התפקיד בחטיבת משאבי אנוש, ולאור הוראות תקנות רשות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה - 2005, בשים לב בפרט, להגדרת "קשרי עבודה" ולקבוע בתקנה 4 לתקנות בעניין יחסי כפיפות, ניגוד עניינים וקשרי עבודה, רשאית החברה שלא לקבל לעבודה או לדחות את מועמדות מועמד/ת שיש לו קרובי משפחה בחברה, והכל בהתאם להוראות התקנות לעיל.
ז. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו של מועמד כלשהו, מחמת ניגוד עניינים ו/או ככל שקיים יסוד סביר לחשש לניגוד עניינים בינו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
ח. המועמדים המתאימים יחויבו במבדק התאמה ובדיקה ביטחונית.
ט. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בסמכותה ע"פ דין לעיין בר.פ של מועמדים במכרז.
י. החברה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בתוצאות מבדקי ההתאמה, שנערכו ע"י מועמדים במכרז במהלך תקופה של 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד עריכת המבדקים, הכול באופן כפי שתמצא החברה לנכון, ובכלל זה, לעשות שימוש מלא או חלקי בתוצאות אותם מבדקים כאמור.
יא. החברה תשלח למועמדים שישתתפו באופן פעיל בהליכי המיון, הודעות בדבר התקדמות הליכי המיון ותוצאותיהם, בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב - 2002.
יב. על המועמדים להיות זמינים לשם השתתפות בהליכי המיון. ככל שהמועמד לא יהיה זמין להשתתפות בהליכי המיון לתקופה העולה על שבועיים ממועד הזימון לאחד משלבי המכרז, תיפסל מועמדותו.
יג. החברה שומרת את המידע אשר יומצא על ידי מועמד כלשהו למשרה המוצעת, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981, ולפי כל דין.


4. מסמכים אותם יש לצרף:
א. קורות חיים הכוללים פירוט בדבר ניסיון מקצועי רלוונטי, כולל רשימת ממליצים ופרטים ליצירת קשר.
ב. צילום תעודות המעידות על השכלה והכשרה.
ג. הטפסים הבאים הניתנים להורדה באתר הבית של החברה - www.haifaport.co.il ובתחתית המודעה:
* טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברת נמל חיפה בע"מ.
* טופס הצהרה בדבר קשר או זיקה.
* טופס הצהרה בדבר מידע פלילי וויתור על סודיות.

אומדן שכר (משוער) כ 31,000 ₪ עד 35,000 ₪ (ברוטו) לחודש לא כולל תשלומים חד פעמיים שנתיים.
את המסמכים יש לשלוח עד לתאריך 24.12.2017 בשעה 23:59 בציון שם המשרה ומס' המכרז (17 /17),
לכתובת דוא"ל: Haifa-port@keinan-sheffy.co.il
לא תתאפשר הגשת מועמדות באמצעות הפקס'.
על המועמד/ת מוטלת האחריות לבדוק את קבלת הדוא"ל.
בקשות שתישלחנה לאחר התאריך האמור, לא תובאנה בחשבון.

 

 

 

קבצים מצורפיםהצהרת ויתור סודיות ראג משא 2017
הצהרת קורבי משפחה ראג משא 2017
הצהרת קשר או זיקה ראג משא 2017
  «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום רביעי, ט"ו בחשון תשע"ט
24 אוקטובר 2018
מחשבון מכולות יעודי 2018
מחשבון אגרות כלי שייט 2018
מחשבון מטען כללי 2018
Container Fees Calculator 2018
آلة حاسبة لحاويات 2018
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE