Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
נמל חיפה
יום שישי, י"ט באייר תשע"ט
24 מאי 2019
תנאי שימוש בתשלום מקוון
תנאי שימוש באתר האינטרנט של חברת נמל חיפה בע"מ (להלן: "הנמל" ו/או החברה)" לסליקה מרחוק

השימוש באתר האינטרנט של החברה (להלן : "האתר") ובתכנים המוצגים בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן.
אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.
"תכנים" ע"פ תקנון זה פירושו - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, תוכנות, יישומים וכל סוג מידע אשר יוצג באתר בטקסט ו/או בתמונה ו/או בקול.
האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח למען הנחות בלשון זכר בלבד - אולם הנו מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר
השימוש באתר האינטרנט מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.
השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה תביעה או דרישה כלפי החברה בגין התכנים או תכונות השימוש ו/או ההפניות (קישורים) המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר יעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
החברה רשאית לשנות מעת לעת את האתר, מבנהו, מראה וזמינותם של התכנים והשירותים הניתנים בו ו/או להפסיק את פעולתו כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר לא יופרע ו/או יינתן כסידרו ללא הפסקות ו/או הפרעות והחברה לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - ובין היתר לא תהא החברה אחראית לעגמת נפש וכיוצ"ב או כל נזק אחר אשר יגרמו לך או לרכושך עקב כך.
אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים, לתוכנות שאליהם מוליכים קישורים אלה ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות אליהם.
אין החברה מתחייבת כי האמור באתר הינו נכון ומדויק - החברה תבהיר כי אינה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנתו, או דיוקו של כל מידע, נתון ו/או תוכן שיועבר אליך באמצעות האתר ו/או השירותים (להלן: "המידע"), ולא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם המופיע באתר ו/או עם מתן השירותים. אתה פוטר את החברה מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע, או כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים.
כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות המוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידיך מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.
מבלי לגרוע מהאמור, למרות שהחברה תשתדל כי תוכן האתר יהיה נכון ומדויק ככל הניתן - יתכנו טעויות סופר, השמטות ו/או שינויים והבדלים בתכנים המופיעים באתר והחברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק אשר נגרם כתוצאה משימוש כלשהו באתר, או הסתמכות על המידע אותו הוא מכיל, כאמור לעיל.
לפיכך, כל שימוש במידע ו/או כל חלק ממנו טעון בדיקת אימות, והחלטה בעניין נעשית באחריותך בלבד. אין לראות במידע משום המלצה או חוות דעת.
דף התשלום מאובטח בתקן - PCI DSS
שירותים באתר
בעת השימוש בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר זה (לרבות כל תוכנה ו/או אפליקציה הניתנת להורדה דרך אתר זה), תהיה כפוף להנחיות, כללים או הרשאות ידועות המתייחסות לשירותים הללו ולתנאי השימוש. הנחיות, כללים או הרשאות אלה עשויים להכיל תנאים וסייגים נוספים לאלה המוזכרים בתנאי השימוש.
בנוסף לחומרים והשירותים המוצעים על ידי החברה, האתר עשוי להציע גם חומרים, מידע ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים (מכונה באופן קולקטיבי, "שירותי צד ג'"). שירותי צד ג' עשויים להיות כפופים, בנוסף לתנאי שימוש אלה, אף להסכמי הרשאה נפרדים הנלווים לשירותים הללו. החברה אינה אחראית ואינה נוטלת כל אחריות או חבות מכל סוג שהוא ביחס לשירותי צד ג', לרבות כל חובה העולה מתוך אי התאמה בין שירותי צד ג' והחומרים והשירותים המוצעים על ידי החברה. מוסכם כי החברה לא תהיה אחראית בעניין שירותי צד ג' וכי לא ייעשה ניסיון להטיל עליה אחריות מעין זו.
כל שימוש בשירותים המוצעים באתר יהיה על אחריותך בלבד. החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות ודייקנות תכני השירותים לכל מטרה שהיא, וכן לגבי העדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים בהם. בנוסף, החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי יכולות טכניות בקשר לשירותים.

המוצרים המוצעים למכירה באתר
• באתר יועמדו למכירה שירותים ומוצרים מסוגים שונים לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של החברה
• לצד כל מוצר המוצע באתר, או בפרסומים אחרים או אצל שירות הלקוחות של האתר, יופיעו או יועמדו לעיון כל מתעניין, ככלל, הפרטים הבאים: תצלום המוצר, ככל שהדבר רלבנטי למוצר ולצורכי המחשה בלבד; המפרט הטכני ותיאור המוצר, כפי שנמסרו על-ידי המשווקים; מחירו הנקוב של המוצר; תשלומים נוספים, אם ישנם, המסוימים למוצר.
• מובהר בזאת כי אין הכרח כי הפרטים המפורטים לעיל יופיעו בכל מיקום באתר בו מוצע שירות, ואף לא באתר כלל, וכי חלק מן הפרטים הללו יועמדו לידיעת הדורש אותם אצל שירות הלקוחות של האתר.
• לחברה שמורה בכל עת הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים/שירותים ממספר המוצרים/שירותים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את כמות המוצרים/שירותים, את מחיר הרכישה, או התשלומים הנוספים, באם ישנם, ביחס לכל מוצר.

ביטול עסקאות:
• לפי חוק הגנת הצרכן רשאי הלקוח לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם לחוק.
• למרות האמור בכל מקום בתקנון הרי שברכישת שירותי נמל לא יתאפשר ביטול עיסקה לאחר קבלת השירות.
• למען הסר ספקות, יובהר כי ביטול עסקה שלא באופנים ובמועדים המתוארים לעיל לא יהיה תקף ומבצע העסקה יהיה מחויב ואחראי לה.

כללי תשלום
• מבצע הפעולה יחויב בתשלום עבור המוצר/שירות שאותו רכש באופן מיידי. ברכישה במסלול תשלומים, בהתאם לתנאי התשלום המפורסמים באתר, יחויב חשבון הבנק של מבצע הפעולה באמצעות כרטיס אשראי, וזאת לפי תנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.
• במקרה שמבצע הפעולה יפגר בתשלומיו במשך שני תשלומים או יותר, תהא החברה רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי.
• דף התשלום מאובטח בתקן - PCI DSS

קניין רוחני
סימן המסחר "חברת נמל חיפה בע"מ", וכן שם המתחם (domain name) הינם קניינה הבלעדי של החברה וכל סימנים אחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קניינים של בעליהם, לפי העניין.
כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסט, קוד מחשב וכל חומר אחר הנכלל בו - הינו של החברה בלבד ו/או של מי מטעמה ו/או של צדדים שלשיים אשר אישרו לחברה להציגו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסר לצד שלשי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

רישום לשימוש באתר
החברה תהיה רשאית להתנות את הגלישה לאתריה השונים כולם ו/או חלק מהם ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של הגולשים ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.
החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה לאתריה במקרה של שימוש שלא כדין או בכל מקרה אחר של שימוש לרעה ו/או פגיעה שלא כדין ו/או רישום כוזב ו/או רשלני, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה על פי כל דין.

מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של החברה הרשום כדין. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
דף התשלום מאובטח בתקן - PCI DSS

מסירת מידע לצד ג'
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים, אלא במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי החברה, או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.
עם זאת יודגש כי תהליך סליקת כרטיסי האשראי ותהליך הפקת החשבוניות מבוצעים על ידי צדדים שלישיים , ולשם הביצוע יועבר לצדדים אלו המידע הנדרש לביצוע העיסקה.
אחריות
החברה לא תהיה אחראית לגבי המידע והתוכן באתר, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר זמינות, התאמה למטרה מסוימת, מחיר או תכונה של שרות או מוצר המופיע באתר.
בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, או בכל מידע או תוכן נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של האתר, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

שינוי בתנאים ובהתניות
החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך.

סמכות שיפוט והדין החל
תנאי שימוש אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדי של בתי המשפט במחוז חיפה, ושם יהיה מקום השיפוט. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת.
והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלו אינם תקפים או שאינם ניתנים לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכל האמור לעיל ולמשתמש/גולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בנוגע לכך.

 

   «חזרה שלח לחבר הדפס
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE