Haifa Port Company Ltd.
אודות הנמל שער לקוחות שער נוסעים חדשות הנמל מכרזים ודרושים תמיד לשרותכם
קוד אתי
כללי
חברת נמל חיפה דוגלת בתרבות ארגונית ועסקית ראויה של עובדיה ומנהליה ונושאי משרה בה בעת מילוי תפקידם. זו חיונית לביסוס ערכים של אמון יושרה ואמינות במישור היחסים שבין העובדים והנהלת החברה וביחסים שבין חברת נמל חיפה ללקוחותיה ולספקיה. ערכים אלה אף חיוניים להשגת יעדיה של חברת נמל חיפה כחברה עסקית הפועלת בתנאי תחרות ולשם השאת רווחיה, כחברה השואפת להוביל מצויינות חדשנות ומקצועיות בתחומי השירותים בהם היא עוסקת.

בקוד האתי קובץ של עקרונות מנחים המיועדים להביא ליצירה ולקיום תרבות ארגונית ערכית נאותה. חברת נמל חיפה מנהלת את עסקיה, כלפי פנים וכלפי חוץ בהתאם לעקרונות המובאים לעיל, מתוך תפיסה שציות לעקרונות הנ"ל משקף ויתרום לביסוסה כחברה אמינה מקצועית ומובילה בתחומה.

ציות לחוק יושר והגינות
נושאי משרה, מנהלים ועובדים בחברה מחוייבים לפעול בהתאם לחוקים, לתקנות ולנהלי החברה החלים על כלל פעילותם. על כל אחד מהם מוטלת האחריות להבין, להפנים ולקיים את החוקים, התקנות והנהלים הקשורים לעבודתו ולתחום אחריותו.
נושאי משרה, מנהלים ועובדים בחברה מחוייבים לפעול באמינות יושרה והגינות ביחסיהם עם גורמי חוץ ופנים.

דיווח
במסגרת דיווחים אישיים שוטפים או דיווחים הנובעים ממילוי תפקידם בחברה יקפידו נושאי המשרה, המנהלים והעובדים בחברה על דיווח אמין ומדויק ובמועד הנדרש.

בטיחות וגיהות
נושאי משרה, מנהלים ועובדים מחוייבים לשמירת כללי הבטיחות והגיהות בעבודה ולביצוע חובותיהם על-פי החוקים והנהלים ובהתאם לשיקול דעת מקצועי ראוי. חברת נמל חיפה מחוייבת להקפיד על שמירת בטיחותם ובריאותם של עובדיה ולספק להם סביבת עבודה בריאה ובטוחה.

סביבת עבודה
חברת נמל חיפה מחוייבת ליצירת סביבת עבודה המקפידה על הימנעות מכל סוג של פגיעה בכבודו של אדם. עובדי החברה ונושאי משרה בה ינהגו בכבוד והתחשבות כלפי זולתם. חברת נמל חיפה מחוייבת ליצירת סביבת עבודה חופשית מכל צורות ההטרדה או הפליה לרבות, אלימות פיזית או מילולית או הטרדה מינית.

איכות הסביבה
חברת נמל חיפה מכבדת את הסביבה. החברה פועלת לקבלת החלטות באופן שקול, מקצועי ואחראי בכל הנוגע להשפעות סביבתיות של פעילותה. כל אחד מנושאי המשרה, מנהליה ועובדיה של החברה חייב לציית לחוקי הגנת הסביבה ולפעול בעוד מועד למניעת נזקים סביבתיים בלתי הפיכים.

מניעת ניגוד עניינים
חברת נמל חיפה מודעת לכך שפעולה של נושא משרה, מנהל או עובד הנחזית להיות בניגוד עניינים עלולה להזיק לחברה. לכן החברה מקפידה על קביעת כללי התנהגות שנועדו למנוע מצבים מסוג זה:

• נושא משרה, מנהל ועובד החברה מחוייב להימנע מכל פעולה ,מעורבות בהחלטה או מעורבות בהליכי התקשרות שעלול להיות לו בהן עניין אישי, או שעלול להיווצר בגינן חשש למצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין אותה פעולה ו/או החלטה.

• בגדרו של "עניין אישי" של נושא משרה, מנהל או עובד יכולים לבוא אינטרס כלכלי, רווח אישי, שלו או של קרוביו וכן יחסי קרבה ויחסי ידידות. לרבות עניין של תאגיד שהוא או קרוביו בעלי עניין בו.

• באחריותו של נושא משרה, מנהל ועובד להודיע לממונה עליו בכתב, על קיומו של חשש לניגוד עניינים פוטנציאלי או ממשי בעבודתו. הממונה, בהיוועצות עם היועץ המשפטי של החברה ינחה את העובד כיצד לפעול בנסיבות העניין.

• נושא משרה, מנהל ועובד המטפל בלקוחות, ספקים וקבלנים נוכחיים או עתידיים ימנע מלתת יחס מועדף המיועד לתועלתו האישית או לתועלתם של חבריו או קרובי משפחתו.

הימנעות מקבלת טובות הנאה ומתנות
נושא משרה, מנהל ועובד בחברה נמנעים מלקבל טובת הנאה מכל גורם חוץ, בין במישרין ובין בעקיפין, אם מתן טובת ההנאה קשורה במילוי תפקידם בחברה. זאת להוציא, מתנה בעלת ערך סמלי נמוך וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות העניין.

נושא משרה, מנהל ועובד שהוצעה או נתנה לו טובת הנאה ידווח על כך, ללא דיחוי, בכתב לממונה עליו. הממונה, בהיוועצות עם היועץ המשפטי של החברה ינחה את העובד כיצד לפעול בנסיבות העניין.

מתנה שניתנה לנושא משרה, מנהל ועובד לרגל אירוע אישי או משפחתי שחרגה מן הנהוג והמקובל בנסיבות העניין, תחשב כטובת הנאה אסורה.

נושא משרה, מנהל או עובד החברה לא יקיים פגישות עבודה לניהול משא ומתן מסחרי עם גורם חוץ (קבלן/ספק/נותן שרות), במקום מגוריו הפרטי שלו או של גורם החוץ או במקום ציבורי בו מוגשות ארוחות, למעט מקרים שהזמנת האירוח נהוגה ומקובלת בנסיבות העניין, ובאישור מראש של המנכ"ל.

סודיות
נושא משרה, מנהל ועובד בחברה מחוייבים בשמירת סודותיה הביטחוניים והמסחריים של החברה.
נושאי משרה, מנהלים ועובדים ינקטו בכל אמצעי הזהירות כדי שהמידע שהגיע לידיהם מכוח תפקידם בחברה לא ייחשף בפני גורמים שאינם מורשים בתוך החברה ומחוצה לה.
נושא משרה, מנהל ועובד בחברה מחוייבים על שמירה בסוד של מידע חסוי בתקופת העסקתם בחברה ולאחר סיום העבודה בחברה בכפוף לכל דין.

שמירה על מוניטין החברה ותדמיתה
נושאי משרה, מנהלים ועובדים בחברה מודעים להיותם מייצגים את החברה בפעולותיהם ולכן מקפידים על התנהלות מכובדת תוך הימנעות מפעולה שיש בה כדי לפגוע בתדמיתה ושמה הטוב של החברה.
הופעה או מסירת מידע לתקשורת הכתובה ו/או האלקטרונית או לכל גורם חוץ אחר ע"י מי שאינו הגורם המקצועי המוסמך לכך ע"י החברה מותנית בקבלת אישור מנכ"ל החברה ו/או יו"ר הדירקטוריון תוך היוועצות,במידת הצורך, עם היועץ המשפטי של החברה, והכל בהתאם לנהלי החברה.

שימוש במידע פנים
נושא משרה, מנהל ועובד בחברה לא ישתמש לתועלתו האישית במידע פנימי שהגיע אליו במסגרת תפקידו בחברה.

הגנה על משאבי החברה ונכסיה
נושא משרה, מנהל ועובד בחברה מחוייב לשמור על נכסי החברה ומשאביה, ויבטיח שימוש נאות בהם לשם פעילותה העסקית לצורכי החברה ולקידום מטרותיה.
נושא משרה, מנהל ועובד בחברה ימנע מלעשות שימוש בנכסי החברה ומשאביה לצרכיו הפרטיים, למעט אם קיבל לכך אישור מראש מהממונה עליו בדרגת רמ"ח/רא"ג ומעלה.
נושא משרה, מנהל ועובד בחברה מחוייב לשמור על רכוש החברה שברשותו, לרבות ציוד וכלי עבודה, בתנאים הולמים ולנהוג בהם בזהירות המתאימה ביעילות ובחסכון.

הוגנות ואדיבות כלפי גורמי חוץ
חברת נמל חיפה, מנהליה ועובדיה יקפידו לנהוג בלקוחות החברה וספקיה בהגינות, באדיבות בתום-לב ובדרך מקובלת ויפעלו ככל הניתן לשיפור רמת השירות וההיענות ללקוחות החברה.

נוהלי לבוש
הופעה אישית עשויה ליצור רושם חיובי של עובדי החברה אל מול עמיתים, לקוחות, ספקים, אורחים וכל גורם חיצוני אחר של החברה. מדיניות הלבוש בחברה מצפה מכל העובדים להתלבש באופן ההולם את סביבת עבודתם ואת תפקידם ולהקפיד על לבוש נקי ומסודר המשדר מכובדות ומקצועיות.

יישום
ההתחייבות ליישום הקוד האתי הינה התחייבות של כלל עובדי החברה מנהליה ונושאי המשרה בה. הנהלת החברה אחראית ומחוייבת לנקוט באמצעים הדרושים להטמעת הקוד האתי בכל דרגי החברה. שאלות ו/או הבהרות בנוגע לקוד האתי ואופן פרשנותו יש להפנות ליועץ המשפטי בחברה.

   «חזרה שלח לחבר הדפס
נמל חיפה
יום חמישי, ט"ז באדר א' תשע"ט
21 פברואר 2019
אודות הנמל
דבר המנכ"ל
חזון ויעדי החברה
יתרונות נמל חיפה
מבנה ותפעול הנמל
דרכי גישה לנמל
כתב הסמכה
קוד אתי
הגנה על הסביבה
היסטוריה
העיר חיפה
חופש המידע
תרומה לקהילה
מחשבון מכולות יעודי 2019
מחשבון אגרות כלי שייט 2019
מחשבון מטען כללי 2019
Container Fees Calculator 2019
آلة حاسبة لحاويات 2019
תוכנית עבודה
סטטוס אוניות
סטטוס מכולה
דף זמן אמת
חדש! מערכת מבחני בטיחות
מכרזים / المناقصات
דרושים
ספר טלפונים
תחזית מזג-אוויר
גלריית תמונות
סיור וירטואלי
סרטון הנמל
         
דף הבית  I  תנאי שימוש  I  צור קשר  I  מפת האתר  
כל הזכויות שמורות לנמל חיפה © 2012
CYBERSERVE